Previous Next
ระบบลงนามถวายพระพร  
ระบบลงนามถวายพระพร  
 
Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
"ฉับไว โปร่งใส ใช้คุณธรรม มุ่งนำพัฒนา" ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลต้นธงชัย ติดต่อหน่วยงาน โทรศัพท์ 054-358273 ,e-mail : saraban-tonthongchai@lgo.mail.go.th วิถีถิ่นโบราณ ตำนานวัดสามกู่ เชิดชูวัดหมื่นครื้น ร่มรื่นอ่างแม่เกี๋ยง วิถีเกษตรพอเพียง รุ่งเรืองหลวงพ่อเกษม ปรีดิ์เปรมวัดพระเจดีย์ซาว ทอดสายยาวแม่น้ำวังคือมนต์ขลัง “ต้นธงชัย”

                                                                                                      

taxland

ประกาศ แผนการส่งน้ำฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี พ.ศ.2567 เขื่อนกิ่วลม

ประกาศ รายรับจริง ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศเรื่องการลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุสาธารณะภัย

ประกาศ เรื่อง ยกย่องให้เป็นบุคลากรดีเด่น ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

 ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะคำขวัญประจำตำบลต้นธงชัย

 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลต้นธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธงชัย ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 2567

 อ่านประกาศทั้งหมด 

 

ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗new_1.gif
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ทรายคำ หมู่ที่ ๖ ตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย๙ เชื่อม ซอย๑๐ (ซอยริมวัง) บ้านวังหม้อ หมู่ที่๒ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย๙ เชื่อม ซอย๑๐ (ซอยริมวัง) บ้านวังหม้อ หมู่ที่๒ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย ๗/๑ บ้านวังหม้อพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เงินสะสม)
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอย ๗/๑ บ้านวังหม้อพัฒนา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 อ่านประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 โครงการบริหารจัดการขยะต้นธงชัย วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2567 นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย ส่งมอบตะแกรงเหล็กแยกขยะ...
วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 โครงการการแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2567 เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันจักรยานขาไถ (Balance Bike) เฉลิมพระเกียรติ...
วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 ชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธงชัย และสภาวัฒนธรรมตำบลต้นธงชัย ถวายเทียนพรรษา วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2567 นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย พร้อมด้วยชมรมผู้สูงอายุตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2567 โครงการพัฒนาศักยภาพดนตรีไทย (ดนตรีพื้นเมือง) วันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ.2567 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลต้นธงชัย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2567 งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 โครงการฝึกอบรมการควบคุมศัตรูพืชโดย ชีววิธี ประจำปีงบประมาณ 2567 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2567 นายเรืองเดช คำมาโต รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 โครงการการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดี สู่สังคมสูงวัยระดับตำบล วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2567   เทศบาลตำบลต้นธัยร่วมการจัดเวทีการขับเคลื่อนข้อเสนอ...
วันที่ 29 มิถุนายน 2567 โครงการพัฒนาทักษะทางสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จด้วย EF (Executive Functions) วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2567   ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮี...
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2567   หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 28 มิถุนายน 2567 โครงการให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟัน วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2567   งานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย...
วันที่ 26 มิถุนายน 2567 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนธงชัยวิทยา วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2567 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด โรงเรียนธงชัยวิทยา  วันที่ 26...

ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ปี พ.ศ. 2567new_1.gif
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนบริจาคโลหิต ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปางnew_1.gif

การยืนยันสิทธิเพื่อรับเบี้ยผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2567new_1.gif

การยืนยันสิทธิเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ.2567new_1.gif

การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดnew_1.gif
เกร็ดความรู้ "การพ่นหมอกควันยุงลาย"
ประชาสัมพันธ์ หนังสือที่ระลึก 55 ปี เนื่องในโอกาสพิธีพิพิธภัณฑ์ฯ
ขั้นตอนการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมวันอาทิตย์ เป็นวันครอบครัว
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครรวมพลังอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกจังหวัดลำปาง 

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 

 

datatravel

facebook เทศบาล

ข่าวกิจกรรม

สืบค้นข้อมูลทางราชการ

 68a5f4cac07a1f806f645cce2a831b71

ผู้เยี่ยมชม

6170641
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1589
2093
8769
38131
50065
6170641
ไอพีของคุณ 44.200.140.218
เวลาของเซิฟเวอร์ : 2024-07-17 16:05:52

admin