Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)
เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

          เทศบาลตำบลต้นธงชัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น เพื่อเป็นการกำหนดนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองของเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย เก็บรักษาและส่งต่อข้อมูล ตลอดจนสิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ให้เป็นไปโดยถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลต้นธงชัยภายใต้ Domain Name http://www.tonthongchai.go.th และเพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเทศบาลตำบลต้นธงชัย จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลต้นธงชัยเท่าที่จำเป็น ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขประจำตัวประชาชน อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น โดยขึ้นอยู่กับประเภทของบริการที่ใช้ผ่านเว็บไซต์ของของเทศบาลตำบลต้นธงชัย เช่น แบบฟอร์มคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ แบบฟอร์มร้องเรียนร้องทุกข์ แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม แบบฟอร์มแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ แบบฟอร์มขอน้ำอุปโภค-บริโภค แบบฟอร์มแจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ แบบสำรวจความพึงพอใจ
  2. เทศบาลตำบลต้นธงชัย ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PrivacyPolicy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ เทศบาลตำบลต้นธงชัย ไม่สามารถรับรอง ข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใด ๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าว และไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใด ๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

2. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เทศบาลตำบลต้นธงชัย จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ นามสกุลและ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ เทศบาลตำบลต้นธงชัย เท่านั้น
  2. เทศบาลตำบลต้นธงชัย ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น
  3. ในกรณีที่ เทศบาลตำบลต้นธงชัย ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ เทศบาลตำบลต้นธงชัย เป็นต้น เทศบาลตำบลต้นธงชัยจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจการหรือกิจกรรมของเทศบาลตำบลต้นธงชัย

3. สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

          เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใด ๆ จากเทศบาลตำบลต้นธงชัยก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้เทศบาลตำบลต้นธงชัยทราบในหน้าเว็บไซต์

4. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

  1. เทศบาลตำบลต้นธงชัย มีการใช้มาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ
  2. เทศบาลตำบลต้นธงชัย ได้จำกัดการเข้าใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลไว้เพียงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลต้นธงชัย ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเท่านั้น
  3. เทศบาลตำบลต้นธงชัย กำหนดให้ผู้รับจ้าง (Outsource) ที่จำเป็นต้องเก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ใช้บริการ โดยห้ามนำข้อมูลไปใช้นอกเหนือจากที่กำหนดให้ดำเนินการ

5. การใช้คุกกี้ (Cookies)

          คุกกี้ (Cookies) เป็นกระบวนการเพื่อทำให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลต้นธงชัยได้สะดวกขึ้น คุกกี้มีประโยชน์สำหรับให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถเรียกใช้ข้อมูลเหล่านั้นได้ในภายหลัง คุกกี้ จะถูกติดตั้งในขณะที่ท่านเรียกดูเว็บไซต์ หลังจากที่ท่านเลิกใช้งานโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) แล้ว คุกกี้บางตัวจะถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในรูปแบบไฟล์ หรืออาจจะหมดอายุ หรือไม่มีการเก็บ ท่านสามารถปรับโปรแกรมบราวเซอร์ (Browser) ของท่านให้รองรับการทำงานของคุกกี้หรือไม่ก็ได้

6. การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          เทศบาลตำบลต้นธงชัย อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เทศบาลตำบลต้นธงชัย จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลต้นธงชัย

7. การปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับเทศบาลตำบลต้นธงชัย

          ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เทศบาลตำบลต้นธงชัยยินดีที่จะตอบ ข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเทศบาลตำบลต้นธงชัยต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธงชัย เลขที่ 120 หมู่ 8 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100 โทร. 054-358273 โทรสาร. 054-358273 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564

 

(นายธวัชชัย ปินตาสี) 
นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย