Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

อำนาจหน้าที่

1. การจัดโครงสร้างองค์กรในการดำเนินการ อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของเทศบาลตำบลต้นธงชัย เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จัดโครงสร้างและองค์กรในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  1. สำนักปลัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย
  2. กองคลัง
  3. กองช่าง
  4. หน่วยตรวจสอบภายใน
  • 3. การบริหารราชการของเทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดขอบผลของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของเทศบาลตำบลต้นธงชัยต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ภารกิจ และให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด

4. อำนาจหน้าที่ที่สำคัญของเทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ประกอบด้วย

     4.1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 สรุปได้ดังนี

          1) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังนี้

               (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

               (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

               (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

               (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

               (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

               (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

               (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

               (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

               (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

          2) ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

               (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

               (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์

               (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม

               (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

               (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

               (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

               (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

               (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

               (9) เทศพาณิชย์

     4.2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 กำหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

               (1) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

               (2) การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ

               (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

               (4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ

               (5) การสาธารณูปการ

               (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

               (7) การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน

               (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว

               (9) การจัดการศึกษา

               (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรีคนชรา และผู้ด้อยโอกาส

               (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

               (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

               (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

               (14) การส่งเสริมกีฬา

               (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

               (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

               (17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

               (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย

               (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

               (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

               (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

               (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

               (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรง มหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

               (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               (25) การผังเมือง

               (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

               (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ

               (28) การควบคุมอาคาร

               (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

               (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

               (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกำหนด

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับส่วนราชการภายในเทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลต้นธงชัย ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธงชัย (ชั้น 1) เลขที่ 120 หมู่ 8 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5435 8273 หมายเลขโทรสาร 0 5435 8020 หรือติดต่อได้ที่ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

*****

ดาวน์โหลดเอกสาร