Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

 สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธงชัย เลขที่ 120 หมู่ 8 บ้านนาป้อใต้ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ 52000     


 กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


 

ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 

1. ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย 

2. ส่งไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานเทศบาลตำบลต้นธงชัย เลขที่ 120 หมู่ 8 บ้านนาป้อใต้ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ 52000

3. โทรศัพท์ 054 358273

4. ร้องเรียนผ่านทางเวปไซต์เทศบาลตำบลต้นธงชัย