Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย


 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการฯ

  1. แบบจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (กปท.7)

   2. แบบเสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (กปท.8)

ดาวน์โหลดตัวอย่างโครงการฯ

  โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

  โครงการป้องกัน และดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

ดาวน์โหลดคู่มือโครงการฯ

  คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

  คู่มือการใช้งานรระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงาน และบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.)