Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

 Q&A ถาม/ตอบ โดยเจ้าหน้าที่

 

คอมเมนต์   

 
0 #10 onuma 2566-01-24 11:28
อยากทราบวิธีขอไฟกิ่งค่ะ

ตอบ คุณ onuma
ทางเทศบาลขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โดยท่านสามาถเขี ยนคำร้องขอได้ที ่ ผ่านแบบฟอร์มร้อ งเรียน/ร้องทุกข ์ของเทศบาลฯได้ค
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVoo4xILEYRZnM0gnL_2Gn6zvb0p3WdnjMjrbpww05dBO4lA/viewform
อ้างอิง
 
 
0 #9 Ying 2565-12-13 03:51
อยากจะถามเรื่อง เงิน อุดหนุนเด็กหน่อ ยค่ะ จะโดนตัดสิทธิ์ยังค่ะล่ะจะมีสิทธิ์ได้เงินอุดหนุนเด็กไหมค่ะ

ตอบ คุณ Ying
ทางเทศบาลตำบลต้นธงชัย ขอทราบรายละเอีย ดเพิ่มเติม รบกวนท่านติดต่อ โทร 054-358273
อ้างอิง
 
 
0 #8 เอ เอ็นจี 2565-12-13 03:49
รบกวนทางเทศบาลช ่วยเข้ามาดูน้ำป ระปาบ้านจำบอนหน ่อยคะ น้ำดำมากเลย ซักผ้าก็ไม่ได้ท ำอะไร ก็ไม่ได้เป็นแบบนี้มาเป็นเดือนละะ

ตอบ คุณเอ เอ็นจี
ประปาหมู่บ้านอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการหมู่บ้านคะ เบื้องต้นทางเทศ บาลฯได้แจ้งเรื่ องให้กับทางคณะก รรมการหมู่บ้านไ ปแล้วคะ
อ้างอิง
 
 
+2 #7 Thongpiean 2565-01-21 04:01
สอบถามคะ​ทางเทศบาลมีแผนที่จะพ่นยาฆ่าเชื้อให้แก่บ้านของประชาชนที่ได้รับเชื้อโควิดมั้ยคะ​ขอบคุณคะ


ตอบ คุณ Thongpiean
ถ้าเป็นบ้านเรือนของประชาชนทาง รพ.สต.และสาธารณ สุข แนะนำไม่ควรฉีดพ ่นละอองฝอย เพื่อทำความสะอา ด เพราะจะทำให้เชื ้อฟุ้งกระจาย เพิ่มความเสี่ยง ในการติดเชื้อ ขอให้ทำความสะอา ดพื้นผิวและของใ ช้ส่วนบุคคลด้วย วิธีเช็ดถูด้วยน ้ำยาฆ่าเชื้อ
อ้างอิง
 
 
+3 #6 จีรานันท์ 2564-03-23 06:43
อยากสอบถาม​ว่าจะติดต่อการเงินของคนพิการ
ไม่ทราบว่าได้หรือยัง
แล้วถ้าอยู่​ต่างจังหวัดจะติดต่อยังไง
ถ้าไปลำปางไม่ได้จะติดต่อหรือจะร้องเรียนได้ที่ไหนจ้าว

ตอบ จีรานันท์
ถ้าสะดวกสามารถ เข้ามาติดต่อกับ ที่เทศบาล ได้เลยคะ
หรือสามารถติดต่ อทาง อีเมล์ โทร 054-358273
อ้างอิง
 
 
+3 #5 อัมพร 2564-03-13 06:05
สอบถามการจ่ายเบ ี้ยยังชีพผู้สูง อายุ โอนเงิน เมื่อไหร่ วันไหนคะ

ตอบ คุณอัมพร
การจ่ายเบียยังช ีพผู้สูงอายุ กรมบัญชีกลาง จะจ่ายทุกวันที่ 10 ของเดือน หรือสามารถเข้าด ุูได้ที่ข่าวประ ชาสัมพันธ์ของทา งเทศบาลก็ได้คะ ที่ http://www.tonthongchai.go.th/th/index.php/2016-07-06-02-33-38/799-29-25899
อ้างอิง
 
 
+3 #4 ไชยา 2564-03-13 05:59
เทศบาลมีแบบบ้านไว้ให้ดูหรือไม่ครับ

ตอบ คุณไชยา
มีคะ สามารถขอดูแบบบ้ านได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลต้นธง ชัย อำเภอเมืองลำปาง หรือสอบถาม ได้ที่ โทร. 054260120 คะ
อ้างอิง
 
 
+5 #3 พงศกร 2564-03-12 07:00
อยากทราบช่วงเวลาชำระภาษีต่างๆครับ

ตอบ คุณพงศกร
ภาษีโรงเรีอนและ ที่ดินเจ้าของทร ัพย์สินหรือผู้ร ับมอบอำนาจยื่นแ บบแสดงรายการทรั พย์สิน (ภ.ร.ด.2) ต่อพนักงาน ฯ ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี "หรือชำระภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งการประเมิน"

- ภาษีป้าย ยื่นแบบ (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง สิ้นเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี ยกเว้นป้ายที่ติ ดตั้งใหม่ให้ยื่ นแบบแสดงรายการภ ายใน 15 วัน "หรือชำระภายใน 15 วัน นับแต่วันรับแจ้งการประเมิน"

- ภาษีบำรุงท้องที ่ ให้เจ้าของที่ดิ น ผู้ครอบครองที่ด ินยื่นแบบแสดงรา ยการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง สิ้นเดือน เมษายน ของทุกปี" หรือผู้ที่ได้รั บโอนกรรมสิทธิ์ท ี่ดินใหม่หรือเน ื้อที่ดินเปลี่ย นแปลงให้ยื่นแบบ ภายใน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่โอนกรรมสิทธิ์"

- หรือสอบถามรายละ เอียดเพิ่มเติมไ ด้ที่ งานจัดเก็บและพั ฒนารายได้ โทร 054-358020
อ้างอิง
 
 
+7 #2 ไอลดา 2564-03-11 09:25
มีการให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าหรือไม่ค่ะ


ตอบ คุณไอลดา มีค่ะ เทศบาลมีการให้บ ริการฉีดวัคซีนป ้องกันพิษสุนัขบ ้า สำหรับสุนัขและแ มว ส่วนช่วงเวลาที่ แน่นอนนั้นจะแจ้ งให้ทราบทางอีกท ี และสอบถามข้อมูล ละเอียดเพิ่มเติ มได้ที่ 'งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล โทร 0 54 358 273
อ้างอิง
 
 
+7 #1 จุรารัตน์ 2564-03-11 09:06
อยากทราบว่าบ้าน พระเจ้าทันใจมีร ถขยะเข้ามาเก็บว ันไหนคะ


ตอบ คุณจุรารัตน์ บ้านพระเจ้าทันใ จ หมู่ที่ 3 รถเก็บขยะของเทศ บาลจะเข้าไปเก็บ ขยะทุกวันพุธ เวลา 04.00 คะ
อ้างอิง
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช