Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธงชัย ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 2567 13 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 2567 12 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องกำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันแลละควบคุมไฟป่าและการเผาพื้นที่โล่งทุกชนิด ยกเว้นพื้นที่ตามแผนการบริหารจัดการเชื้อเพลิง 06 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลต้นธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 25 มกราคม 2567
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 24 มกราคม 2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 27 ธันวาคม 2566
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 13 ธันวาคม 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 12 ธันวาคม 2566
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลต้นธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 08 ธันวาคม 2566
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 29 พฤศจิกายน 2566
ประกาศ เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย 23 พฤศจิกายน 2566
ประกาศ เรื่อง เพิ่มประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลต้นธงชัย 22 พฤศจิกายน 2566
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลต้นธงชัย 14 พฤศจิกายน 2566
ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลต้นธงชัย พ.ศ. 2566 24 ตุลาคม 2566
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮี ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 16 ตุลาคม 2566