Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
ประกาศ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 17 กรกฎาคม 2566
ประกาศ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 18 พฤษภาคม 2566
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน เพื่อคัดเลือกและสรรหาเป็นพนักงานของเทศบาลตำบลต้นธงชัย 08 พฤษภาคม 2566
ประกาศ แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกและสรรหาเป็นพนักงานของเทศบาลตำบลต้นธงชัย 10 เมษายน 2566
ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกและสรรหาเป็นพนักงานของเทศบาลตำบลต้นธงชัย 03 เมษายน 2566
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮี ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ เรื่อง รับสมัครเด็กนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธงชัย ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษาที่ 2566 28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 20 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลต้นธงชัย 06 กุมภาพันธ์ 2566
คำสั่ง ระบบสำหรับปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ 06 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 01 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธงชัย 30 กันยายน 2565
ประกาศ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮี 30 กันยายน 2565
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2565 17 สิงหาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันพนักงานจ้างทั่วไป 11 กรกฎาคม 2565