Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่
No Gift Policy 21 ธันวาคม 2565
ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) 01 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นธงชัย 30 กันยายน 2565
ประกาศ แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยฮี 30 กันยายน 2565
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง กำหนดประเภทของสินค้าให้เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก พ.ศ.2565 17 สิงหาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันพนักงานจ้างทั่วไป 11 กรกฎาคม 2565
ประกาศ สรุปผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ เทศบาลตำบลต้นธงชัย ประจำปี พ.ศ. 2565 04 กรกฎาคม 2565
ตารางการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลต้นธงชัย (ชั่วคราว) 21 มิถุนายน 2565
ประกาศ กำหนดเวลาเปิดและปิดบัญชี การรับ-จ่ายเงิน ของเทศบาลตำบลต้นธงชัย 26 เมษายน 2565
ประกาศ ยกย่องให้เป็นบุคลากรผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น ตามโครงการวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 18 เมษายน 2565
ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือภัยพิบัติ กรณีอัคคีภัย 07 เมษายน 2565
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือภัยพิบัติ (วาตภัย) 04 เมษายน 2565
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือภัยพิบัติ (วาตภัย) 17 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 15 มีนาคม 2565
ประกาศ แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย ปี พ.ศ. 2565 09 มีนาคม 2565