Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
        
 กิจกรรมที่ งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
การอนุรักษ์พันธุ์พืชที่มีโอกาสสูญพันธุ์ อาจมีการฟื้นฟูบำรุงรักษา ขยายพันธุ์พืชขึ้น และแจกจ่ายให้ชุมชนตำบลต้นธงชัย และใช้ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และการอนุรักษ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ