Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
        
กิจกรรมที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดฐานทรัพยากรท้องถิ่น
การสนับสนุนสร้างจิตรสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเยาวชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย ให้เข้าใจความสำคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหนรู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งความสำคัญต่อการจัดการ การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรของประเทศ สนับสนุนโรงเรียนเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน