Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

     

โครงการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)


พระราชดำริ/พระราโชวาท 

สัญลักษณ์โครงการ

เป้าหมายและวัตถุประสงค์

คณะกรรมการโครงการ

แผนแม่บท

แนวทางการดำเนินงาน

       1. ด้านการบริหารจัดการ

       2. ด้านการดำเนินงาน

  • งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น                                    
  • งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น                   
  • งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากร                                         
  • งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น              
  • งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลฯ                                                   
  • งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดฐานทรัพยากรท้องถิ่น

      3. ด้านผลการดำเนินงาน