Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลต้นธงชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 


 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา


 

 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 


 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน


 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy 


  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 


  ประชาสัมพันธ์สื่อ/คลิปวิดีโอ