Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

พระราชกฤษฏีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการของรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการ พ.ศ. 2548