Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

โครงสร้างพื้นฐาน

 

Maps001

  ที่ตั้ง

                     เทศบาลตำบลต้นธงชัย ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ 8 บ้านนาป้อใต้ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  โดยอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง  หมู่บ้านที่อยู่ใกล้อำเภอเมืองลำปาง  คือ หมู่  11  บ้านวังหม้อพัฒนา  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำปาง  3 กิโลเมตร  และหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางมากที่สุด  คือหมู่ 9  บ้านใหม่จำบอน  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง  20  กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ        ติดกับ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง

ทิศใต้            ติดกับ เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง

ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

ทิศตะวันตก   ติดกับ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง 

 เนื้อที่

      ตำบลต้นธงชัยมีเนื้อที่ที่รับผิดชอบ ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  25,000 ไร่

 ภูมิประเทศ

       ภูมิประเทศของตำบลต้นธงชัย เป็นพื้นที่ราบมีความลาดเอียงจากทางทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ โดยส่วนบนของตำบล  คือ  หมู่ 9  หมู่ 10  และหมู่ 7 มีบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ทรายคำ  มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่  แม่น้ำแม่วังไหลผ่านทางทิศตะวันออกของตำบล

 จำนวนหมู่บ้าน

         เทศบาลตำบลต้นธงชัย มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมดจำนวน  13 หมู่บ้าน  ได้แก่  

หมู่ 1 บ้านต้นธงชัย

หมู่ 2 บ้านวังหม้อ

หมู่ 3 บ้านพระเจ้าทันใจ 

หมู่ 4 บ้านห้วยทราย 

หมู่ 5 บ้านศรีดอนชัย 

หมู่ 6 บ้านแม่ทรายคำ 

หมู่ 7 บ้านห้วยฮี 

หมู่ 8 บ้านนาป้อใต้ 

หมู่ 9 บ้านใหม่จำบอน 

หมู่ 10 บ้านจำบอนเก่า 

หมู่ 11 บ้านวังหม้อพัฒนา 

หมู่ 12 บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว

หมู่ 13  บ้านหนองละคอนพัฒนา 

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด   จำนวน     8,061    ครัวเรือน

 จำนวนประชากร             จำนวน      16,993   คน

 ชาย   จำนวน   8,120   คน 

 หญิง  จำนวน   8,873   คน 

(ข้อมูลเดือน สิงหาคม 2564) 

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

    วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน   13  แห่ง

 1. วัดต้นธงชัย หมู่ 1

 2. วัดวังหม้อ หมู่ 2 

 3. วัดกู่คำ หมู่ 3   

 4. วัดพระเจ้าทันใจ หมู่ 3

 5. วัดสันป่าลาน หมู่ 4 

 6. วัดศรีดอนชัย หมู่ 5 

 7. วัดแม่ทรายคำ หมู่ 6

 8. วัดห้วยฮี หมู่ 7

 9. วัดนาป้อใต้ หมู่ 8

 10. สำนักสงฆ์บ้านใหม่จำบอน หมู่ 9

 11. วัดจำบอน หมู่ 10

 12. วัดพระธาตุหมื่นครื้น หมู่ 11

 13. วัดพระเจดีย์ซาวหลัง หมู่ 12