Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

โครงสร้างพื้นฐาน เทศบาลตำบลต้นธงชัย

 

  ที่ตั้ง

                     เทศบาลตำบลต้นธงชัย ตั้งอยู่เลขที่ 120 หมู่ 8 บ้านนาป้อใต้ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  โดยอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง  หมู่บ้านที่อยู่ใกล้อำเภอเมืองลำปาง  คือ หมู่  11  บ้านวังหม้อพัฒนา  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำปาง  3 กิโลเมตร  และหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำปางมากที่สุด  คือหมู่ 9  บ้านใหม่จำบอน  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองลำปาง  20  กิโลเมตร อาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ       ติดกับ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง

 ทิศใต้           ติดกับ เทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง

 ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง

 ทิศตะวันตก   ติดกับ ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง

 

เนื้อที่

      ตำบลต้นธงชัยมีเนื้อที่ที่รับผิดชอบ ประมาณ 40 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  25,000 ไร่

 

ภูมิประเทศ

       ภูมิประเทศของตำบลต้นธงชัย เป็นพื้นที่ราบมีความลาดเอียงจากทางทิศเหนือลงมาทางทิศใต้ โดยส่วนบนของตำบล  คือ  หมู่ 9  หมู่ 10  และหมู่ 7 มีบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ทรายคำ  มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญ  ได้แก่  แม่น้ำแม่วังไหลผ่านทางทิศตะวันออกของตำบล

 

 จำนวนหมู่บ้าน

         เทศบาลตำบลต้นธงชัย มีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมดจำนวน  13 หมู่บ้าน  ได้แก่ หมู่ 1 บ้านต้นธงชัย,หมู่ 2 บ้านวังหม้อ,หมู่ 3 บ้านพระเจ้าทันใจ,หมู่ 4 บ้านห้วยทราย,หมู่ 5 บ้านศรีดอนชัย,หมู่ 6 บ้านแม่ทรายคำ,หมู่ 7 บ้านห้วยฮี,หมู่ 8 บ้านนาป้อใต้,หมู่ 9 บ้านใหม่จำบอน,หมู่ 10 บ้านจำบอน,หมู่ 11 บ้านวังหม้อพัฒนา,หมู่ 12 บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว,หมู่ 13  บ้านหนองละคอนพัฒนา

 จำนวนครัวเรือนและประชากร 13 หมู่บ้าน (ข้อมูลเดือน พฤศจิกายน 2559)

 จำนวนครัวเรือนทั้งหมดจำนวน     7,201    ครัวเรือน

 จำนวนประชากร         จำนวน      16,249   คน

 ชาย   จำนวน   7,826   คน 

 หญิง  จำนวน   8,423  คน 

 

 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

   วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน   13  แห่ง

1. วัดต้นธงชัย หมู่ 1         8. วัดห้วยฮี หมู่ 7

2. วัดวังหม้อ หมู่ 2           9. วัดนาป้อใต้ หมู่ 8 

3. วัดกู่คำ หมู่ 3              10. สำนักสงฆ์บ้านใหม่จำบอน หมู่ 9

4. วัดพระเจ้าทันใจ หมู่ 3  11. วัดจำบอน หมู่ 10                 

 5. วัดสันป่าลาน หมู่ 4      12. วัดพระธาตุหมื่นครื้น หมู่ 11

 6. วัดศรีดอนชัย หมู่ 5      13. วัดพระเจดีย์ซาวหลัง หมู่ 12

 7. วัดแม่ทรายคำ หมู่ 6