Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ

คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

คู่มือสำหรับผู้ใช้งานอปท.

คู่มือปฎิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อปท.

คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการดำเนินงานควบคุมยาสูบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น