Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

Vision

 

 

 

 

 

 

 

Mission1

1. ส่งเสริมและสนับสนุน กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กร

2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

3. ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม และวิสาหกิจชุมชน

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา บำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข อนามัย การออกกำลังกาย การป้องกันและระงับโรคติดต่อเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี

6. การจัดการส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

7. การจัดการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ

8. การจัดการส่งเสริม และสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการจราจร

9. พัฒนาศักยภาพการจัดระบบบริการสาธารณขององค์กร ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาบาล