Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต

เทศบาลตำบลต้นธงชัย  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  ได้จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน

ตามพระราชบัญญัติการอำนวย  ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  จำนวน 53 กระบวนการ  ดังนี้

ที่ ชื่อคู่มือ
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
3 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
4 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
5 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
6 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า – ออก ของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34
7 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
8 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 33
9 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
10 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
11 การแจ้งขุดดิน
12 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
13 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
14 การแจ้งถมดิน
15 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
16 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
17 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
18 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
19 การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
20 การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499
กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
21 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.
ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
22 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์
พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
23 การรับชำระภาษีป้าย
24 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
25 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
26 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
27 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
28 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
29 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
30 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
31 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
32 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
33 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
34 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
35 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
36 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
37 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป
38 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
39 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
40 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน
41 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณี ลูกจ้าประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือน
หรือบำเหน็จพิเศษรายเดือน ถึงแก่กรรม)
42 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จ รายเดือนของลูกจ้างประจำของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
43 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท  กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม
44 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
45 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
46 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
47 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
48 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงาน จำพวกที่ 2
49 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
50 การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
51 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
52 การทดสอบถังครบวาระ-ระยะที่-๑-ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ
53

การทดสอบถังครบวาระ-ระยะที่-๒-ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ

54  หนังสือมอบอำนาจ

 

 


ประกาศปรับปรุงคู่มือประชาชน


 

 >>สามารถดูไฟล์ทั้งหมดกรุณาคลิ้ก<<