Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
  

 กองช่าง

  


(---------------)
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

   

นายวัฒนา  อิ่มพวง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

 


(------------------)
วิศวกรโยธา 

 นางสุดาภรณ์  แก้วสาย
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 

 

 

นายณรงค์  เป็งตาวงค์
นายช่างโยธาอาวุโส
   
(------------------)
นายช่างโยธา 

นางสาวณัฏฐนันท์ เนียมรอด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  

 

    

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  2  คน


นายวิทยา  โท๊ะนาบุตร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
   
นายคมสัน ชัยเนตร
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
 
       
พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  1  คน  
 
นายวิรัช ขัดทุ่งฝาย
คนงานทั่วไป