Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

 

กองคลัง

 

นางกัลยา  ฝั้นแก้ว
ผู้อำนวยการกองคลัง

                    

 


นางสาวธัญนันท์ กันทะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

 

 

 
นางชมพูนุท ก้อนทอง
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ   

 
นางปิ่นฤทัย  ใจแก้ว
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  

       

 

 
         
   
นางเบญจมาส สิทธิวงศ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
นางสาวกรรณิการ์ ไชยรุ่งเรือง
นักวิชาการคลังชำนาญการ 
     
นายวุฒิชัย ทะนะ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
                 
นางสมฤทัย อินต๊ะปะ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
           
             

 

ลูกจ้างประจำ   2 คน


นายจำลอง  แก้วสาย
นักจัดการงานทั่วไป

นางสุภาพรรณ จารุทรรศน์
นักวิชาการเงินและบัญชี
   

 

พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  3  คน


นางสาวสุธินี  เกิดแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวธัญญารัตน์  เจ้ากลดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางขวัญลดา ทนันไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้