Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

 

 

จ่าเอกสุเทพ  มาลีบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย

 

       

 

 


 

 สำนักปลัดเทศบาล

 

 
นางอาวร คำวัง
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

 

 
 
นางนุชรัตน์ เยาวรัตน์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 


นางนิศานาถ  อยู่ครบ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 


นางสาวหนึ่ง  เขียวมาวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

 

 
นางสาวเพ็ชร์นารา  ยอดคำปัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

 


นางสาวนิภาพร จำปาอูป
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

 
นางสาวฉัตรลดา เขียวคำ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 
นายนิติรุจน์ ปิยมั่นคงวิทย์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ 
 
นายเกริกฤทธิ วงศ์พงษ์คำ
นิติกรปฏิบัติการ 

 
 
นายศรายุทธ  วาวแวว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
 
นายอรรนพ  ตัวละมูล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
นายพงษ์นิกรณ์ ตั๋นทุละ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     

พนักงานครูเทศบาล   จำนวน 4 คน


นางแขนภา  ตัวเหลียว
ครู คศ. 1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1

(............)
ครู คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1

นางสุทธิชา  รอดจากเข็ญ
 ครู คศ.1
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1

นางศรีลัย  จันทร์ดี
 ครู คศ. 2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 7
       
พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  20  คน

นายธาราธิคุณ จิตรบาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายจริน  เครือสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายนพดล  บุญภู
พนักงานขับรถยนต์
 
นายนพรัตน์ แสนวงค์คำ
พนักงานดับเพลิง  

นายศุภมิตร  ปัญญา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายมงคล  บุญทศ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายจิระพงษ์ ศรีธิจิน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
นายประเสริฐ  ศรีขาว
พนักงานวิทยุ

นายวชิระ มโนพันธ์
คนงานประจำรถขยะ

นายศรีเลย  บุญเอีย
คนงานประจำรถขยะ


   .......................
         คนงานประจำรถขยะ         

 
น.ส.ดวงพร  เต็มมา
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1

นางสุภาพร  คุณมี
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1

น.ส.รพีพรรณ  ปินตาสี
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 7

นางสุมาลัย  ศรีทอง
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 7

น.ส.ชนิกา  ชัยวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ 1
 
นางสาวปทิตตา เขียวคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
 
นายคนึง บุญภู
พนักงานดับเพลิง 
 
นางสาวจุฬารัตน์  คำถาเครือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
  
 นายพินิจ ใจมา
พนักงานวิทยุ
       
 พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน  5  คน     
 
นายเสรี  สุภาวรักษ์
คนงานประจำรถขยะ
 
นายเสาร์แก้ว ใจตาบุตร
คนงานประจำรถขยะ
 
นายบุญเทียม แต้มคม
คนงานทั่วไป
 
นายปิติพร  อานนท์
คนงานทั่วไป 

นายอภิวัฒน์  วงค์เรือน
คนงานทั่วไป