Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

                                                                        สำนักปลัดเทศบาล

                                                                

 

           
นางอาวร คำวัง
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

        
      นางนุชรัตน์ เยาวรัตน์
      หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 


 

                              
นางสาวหนึ่ง  เขียวมาวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการปฏิบัติหน้าที่แทน


 

                 
      นางสาวเพ็ชร์นารา  ยอดคำปัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
                           
        นางสาวหนึ่ง  เขียวมาวงศ์
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 

                             
                นายอดิศักดิ์  ทองดี
                นิติกรปฏิบัติการ

 

 

                          
         นายนิติรุจน์ ปิยมั่นคงวิทย์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ  

                    
                นายธาราธิคุณ จิตรบาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
  นายนพดล  บุญภู
 พนักงานขับรถยนต์
   
นายนพรัตน์ แสนวงค์คำ
    พนักงานดับเพลิง   
  
    นายคนึง บุญภู
  พนักงานดับเพลิง 
       
                                      
             นายจิระพงษ์ ศรีธิจิน
      พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา          
        
    นายประเสริฐ  ศรีขาว
         พนักงานวิทยุ
          
        นายพินิจ ใจมา
       พนักงานวิทยุ
                              

 

           
       นายอรรนพ  ตัวละมูล
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
      
       นางแขนภา  ตัวเหลียว
              ครู คศ. 2
   ศพด.ตำบลต้นธงชัย หมู่ที่ 1
    
   นางสุทธิชา  รอดจากเข็ญ
             ครู คศ.1
ศพด.ตำบลต้นธงชัย หมู่ที่ 1
  
        (............)
           ครู คศ.1
ศพด.ตำบลต้นธงชัย หมู่ที่ 1
 
    นางศรีลัย  จันทร์ดี
          ครู คศ. 2
 ศพด.บ้านห้วยฮี หมู่ที่ 7
 
       
         นางสุภาพร  คุณมี
              ผู้ดูแลเด็ก
   ศพด.ตำบลต้นธงขัย หมู่ที่ 1
     
    นางสาวชนิกา  ชัยวงศ์
             ผู้ดูแลเด็ก
 ศพด.ตำบลต้นธงชัย หมู่ที่ 1
    
     น.ส.ดวงพร  เต็มมา
           ผู้ดูแลเด็ก
   ศพด.ตำบลต้นธงชัย หมู่ 1
  
   นางสุมาลัย  ศรีทอง      
        ผู้ดูแลเด็ก        
  ศพด.บ้านห้วยฮี หมู่ 7
  
น.ส.รพีพรรณ  ปินตาสี
        ผู้ดูแลเด็ก
ศพด.บ้านห้วยฮี หมู่ที่ 7

 

             
        นายศรายุทธ  วาวแวว
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

นางสาวปทิตตา เขียวคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
       
        นายศุภมิตร  ปัญญา
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
    
      นายมงคล  บุญทศ
พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

  นายศรีเลย  บุญเอีย
  คนงานประจำรถขยะ

   นายวชิระ มโนพันธ์
   คนงานประจำรถขยะ 

   .......................
    คนงานประจำรถขยะ  
    
    นายเสาร์แก้ว ใจตาบุตร
     คนงานประจำรถขยะ
 
   นายเสรี  สุภาวรักษ์
   คนงานประจำรถขยะ
 
   นายปิติพร  อานนท์
      คนงานทั่วไป 
 

 

      
   นางนิศานาถ  อยู่ครบ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
       
     นายจริน  เครือสาร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

                                          
                    นางสาวหนึ่ง  เขียวมาวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการปฏิบัติหน้าที่แทน

 

                             
                     นายพงษ์นิกรณ์ ตั๋นทุละ
                  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

 

                         
                    นางสาวจุฬารัตน์  คำถาเครือ
                  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์    

 

                                            
                      นางสาวนิภาพร จำปาอูป
                    นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
                                                                                       
                                                                                     นายอภิวัฒน์  วงค์เรือน
                                                                                       คนงานทั่วไป
  
นายบุญเทียม แต้มคม
     คนงานทั่วไป

 

                                 
                       นางสาวฉัตรลดา  เขียวคำ
                     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ