Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ร่วมโครงการอำเภอนำร่อง "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย "ใส่ใจทุกข์สุข ทุกครัวเรือน"

เวลาประมาณ 15.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับอำเภอเมืองลำปาง ผู้นำภาคศาสนา ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มอบบ้านที่ได้รับการซ่อมสร้าง ให้กับนายสมยศ หน่ออวย บ้านศรีดอนชัย หมู่ 5 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ตามโครงการอำเภอนำร่อง "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย "ใส่ใจทุกข์สุข ทุกครัวเรือน" โดยทางเทศบาลตำบลต้นธงชัย ได้สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้าน