Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการงานประเพณี งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2565

เวลา 09.30 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานจัดการประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดเตรียมงานประเพณีงานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2565 ของเทศบาลตำบลต้นธงชัย ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 โดยเทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมขบวนอันเชิญเครื่องอาสนาพระเจ้า เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดี และคำสอนของหลวงพ่อเกษม เขมโก และเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่หลวงพ่อเกษม เขมโก รวมทั้งเป็นการสืบสานงานบุญตามประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มผู้สุงอายุ กลุ่มสตรี/แม่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลต้นธงชัย/โรงพยาบาลเสริมสุขภาพบ้านใหม่จำบอน/โรงเรียนธงชัยวิทยา/โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น และแนวทางดำเนินงานการจัดเตรียมขบวนงานประเพณีฯ

โดยได้ข้อสรุป ดังนี้

คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย ดูแลการตั้งขบวน ป้าย

สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นำขบวนตุงไชย เครื่องหลวง รถม้า

กลุ่มผู้สูงอายุ นำขบวนดนตรีพื้นบ้าน และกลุ่มสตรี แม่บ้าน ร่วมกับโรงเรียนธงชัยวิทยา โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำขบวนพานพุ่มดอกไม้

และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเสริมสุขภาพตำบลต้นธงชัย โรงพยาบาลเสริมสุขภาพบ้านใหม่จำบอน และอสม. ดูแลด้านสุขภาพ

ณ ห้องประชุม 5 ธันวามหาราช เทศบาลตำบลต้นธงชัย

ทั้งนี้ งานประเพณี ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2565 ณ สถานปฎิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง