Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ประเพณีลอยกระทง

เทศบาลตำบลต้นธงชัย โดย นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เชิญชวนทุกท่านร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี 2565 ขอความร่วมมือให้ใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ แทนการใช้โฟมหรือวัสดุที่ย่อยสลายได้ยาก และร่วมแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมือง เพื่อรักษาวัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป