Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 การดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนและฝาบ่อพักที่ชำรุด

นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและฝาบ่อพักที่ชำรุด บ้านวังหม้อ หมู่ที่ 2 ซอย 8, 7 และซ่อมแซมฝาบ่อพักชั่วคราว เพื่อรอฝาบ่อพักใหม่มาเปลี่ยน บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว หมู่ 12 ซอย 1 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง