Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 การประชุมจัดเตรียมการเเข่งขันกีฬาต้นธงชัยสัมพันธ์ต้านยาเสพติด

           นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้นายเรืองเดช  คำมาโต รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิดการประชุมจัดเตรียมการเเข่งขันกีฬาต้นธงชัยสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านใหม่จำบอน โรงเรียนธงชัยวิทยา โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ผู้แทนกลุ่มสตรีแม่บ้าน และผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชน มีวัตถุประสงค์เพื่อขอความคิดเห็นต่อจัดการเเข่งขันกีฬาต้นธงชัยสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 อีกทั้งการระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ รวมถึงแนวทางการจัดงานแข่งขันกีฬา

          ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้มีมติกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการแข่งขันกีฬาขึ้น โดยจัดให้เป็นประกาศและเผยแพร่ อีกทั้งให้กำหนดให้มีกรอบขั้นตอน ปฏิทินแผนการจัดงานแข่งขันกีฬา และร่างชนิดกีฬาที่จัดให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น แล้วขอนำเสนอในที่ประชุมต่อไป ณ ห้องประชุม 5 ธันวามหาราช เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง