Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 2 มีนาคม 2566 การประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย

เวลาประมาณ 13.30 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย โดยมีนายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิดการประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 58 คน

การประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในรอบไตรมาสที่ผ่านมา และเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้ให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างข้อตกลงในการปฏิบัติงานร่วมกัน ดังนี้

1. การขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง การดูแลรักษา และการบันทึกข้อมูลการนำรถยนต์ส่วนกลางไปใช้

2. แนวทางการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

2. การประหยัดพลังงานไฟฟ้า ให้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดหลังงาน

3. การแต่งกายสุภาพของพนักงานเจ้าหน้าที่ การคำแนะนำ การให้บริการประชาชน

โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน

นอกจากนี้ นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย ยังได้กำชับเรื่องการปฏิบัติงานด้วยความสุจริตโปร่งใส การให้บริการที่เท่าเทียมกัน เพื่อป้องกันการทุจริต และการจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการทำงาน กล้าคิด กล้าแสดงออก ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ให้บุคลากรมีความรักสามัคดี ทำงานร่วมกันเป็นทีม เพื่อให้บริการประชาชน และพัฒนาตำบลต้นธงชัย ซึ่งถือเป็นนโยบายการบริหารงานและการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ณ ห้องประชุม 5 ธันวามหาราช เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง