Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุบ้านหนองละคอนพัฒนา หมู่ที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2566

              วันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ นายประสงค์ บัวอิ่น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด "โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุบ้านหนองละคอนพัฒนา หมู่ที่ 13" ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองละคอนพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ เป็นการดำเนินโครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธงชัย