Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566

              วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ นายเรืองเดช คำมาโต รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด "โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4" ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ เป็นการดำเนินโครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธงชัย