Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุบ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ที่ 3

              วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบหมายให้ นายประสงค์ บัวอิ่น ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิด "โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุบ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ที่ 3" ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านพระเจ้าทันใจ หมู่ที่ 3 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ในการนี้ นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย ได้กล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธงชัย