Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 มอบเงินสนับสนุนโครงการบ้านพอเพียงชนบท แก่ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย

              วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลต้นธงชัย โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) นำโดยนายเรืองเดช คำมาโต รองนายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย ลงพื้นที่มอบเงินสนับสนุน จากงบประมาณ"โครงการบ้านพอเพียงชนบท" เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย จำนวน 10 หลังคาเรือน