Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 13 กันยายน 2566 พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้สูงอายุ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลต้นธงชัย (สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี) รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

              วันที่ 13 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลต้นธงชัย โดยงานสวัสดิการและพัฒนาสังคม ได้จัด "พิธีปิดและมอบวุฒิบัตรผู้สูงอายุ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลต้นธงชัย (สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี) รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566" โดยนายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุม 5 ธันวามหาราช เทศบาลตำบลต้นธงชัย โดยมีนายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย กล่าวรายงาน ต่อประธานในพิธีฯ ซึ่งมีการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรม ในโครงการดังกล่าว จำนวน 70 คน และในครั้งนี้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุที่ได้รับรางวัลดีเด่น 3 รางวัล ได้แก่ รางวัลผู้สูงอายุดีเด่น (นายสุเทพ ทับบำรุง), รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น (ร.ต.ต.เทียนชัย บุญตันบุตร), ขวัญใจรุ่นดีเด่น (นางสาวคำมา ใจบุญทา) และมอบถ้วยรางวัลในการแข่งขันเปตองผู้สูงอายุ 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 (ทีมสีแดง), รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ทีมสีชมพู), รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ทีมสีฟ้า) และรางวัลชนะเลิศ (ทีมสีเหลือง)

              ทั้งนี้ ได้มีการบรรยายสรุปโครงการฯ ให้แก่คณะศึกษาดูงานจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง โดยนายอรรถพล อุทุมพร รองปลัดเทศบาลตำบลต้นธงชัย