Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 12 กันยายน 2566 โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

               วันที่ 12 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นธงชัย แกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ได้จัดโครงการ "รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์ชุมชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ ณ บริเวณฝายกั้นน้ำบ้านแม่ทรายคำ หมู่ที่ 6 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

               ทั้งนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดปัญหาโลกร้อน เพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกรณรงค์ให้ประชาชน เด็ก เยาวชน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และยั่งยืน โดยการปล่อยพันธุ์ปลา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยประมงน้ำจืดจังหวัดลำปาง จำนวน 20 ถุง และปลูกต้นไม้ จำนวน 180 ต้น