Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 17 กันยายน 2566 โครงการอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานฯ" ประจำปีงบประมาณ 2566

              วันที่ 17 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่จำบอน ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานฯ" ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดห้วยฮี หมู่ที่ 7 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ เป็นการดำเนินโครงการฯ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลต้นธงชัย และในครั้งนี้ ได้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรดังกล่าว จำนวน 100 คน