Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 14 ตุลาคม 2566 ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายฯ หมู่ 6 บ้านแม่ทรายคำ

            วันที่ 14 ตุลาคม 2566 งานบริหารงานสาธารณสุข ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์จาก รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกบ้านแม่ทรายคำ หมู่ 6 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้ลงพื้นที่บ้านที่ได้รับการยืนยันพบผู้ป่วยไข้เลือดออก จำนวน 2 ครัวเรือน ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย เพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อในบ้านผู้ป่วยและพื้นที่รอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร