Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ (นักบริหารงานทั่วไป ประเภทอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)

            วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11.00 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดยนายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเทศบาล ร่วมต้อนรับข้าราชการโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ และต้อนรับคณะฯ เดินทางมาส่งข้าราชการโอนย้าย โดยมีข้าราชการโอนย้าย จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. นางสาวหนึ่ง เขียวมาวงค์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง >> มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

2. นางสาวเพ็ชร์นารา ยอดคำปัน ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านพราน อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร >> มาดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สังกัดกองช่าง เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง