Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยเทคนิคลำปาง ได้จัดทำโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 (เฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ รวมระยะเวลา 2 วัน)

เพื่อให้คำแนะนำถ่ายทอดความรู้แก่ประชาชน วิธีการใช้ การดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ในครัวเรือน ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับชุมชน โดยออกให้บริการดังนี้

1. การให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ (ฟรี) จำนวน 30 คัน ต่อ วัน (เกียร์ธรรมดา จำนวน 20 คัน /เกียร์ออโต้ จำนวน 10 คัน) นอกจากนั้น จะให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ให้ แต่ต้องเตรียมน้ำมันเครื่องมาเอง หรือ ดูแลตรวจสอบรถจักรยานยนต์เบื้องต้นให้ฟรี

2. ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า พัดลม เตารีด กระทะไฟฟ้า อื่น ๆ (ค่าแรงฟรี/ซ่อมฟรี)

3. ซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ วิทยุ/FM เครื่องเสียง อื่นๆ (ค่าแรงฟรี/ซ่อมฟรี)

4. เครื่องพ่นยา เครื่องสูบน้ำ อื่น ๆ (ค่าแรงฟรี/ซ่อมฟรี)

ทั้งนี้ วันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

582495575