Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดคลิปวีดิโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

เทศบาลตำบลต้นธงชัย จังหวัดลำปาง

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดคลิปวีดิโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

                                                                               

           ด้วยสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ  มูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี  สมาคมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ  กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้กำหนดจัดโครงการขึ้น และแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ชมรมผู้สูงอายุหรือโรงเรียนผู้สูงอายุ ร่วมส่งผลงานคลิปวีดิโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุประเภททีม จำนวน 3 – 12 คน ความยาวคลิปวีดิโอไม่เกิน 4 นาที  โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2566 – 31 มกราคม 2567  ผ่านระบบออนไลน์ Google Form และประกาศผลการตัดสินทางหน้าเพจสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2567)  โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลสลักนามนายกรัฐมนตรี และเกียรติบัตร  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีของผู้สูงอายุ  สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ ปลูกจิตสำนึกตระหนักถึงคุณค่าผู้สูงอายุ และส่งเสริมภูมิปัญญาให้เป็น Soft Power

           จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน