Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนของเทศบาลตำบลต้นธงชัย 18
ประกาศ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย 2915
ประกาศ เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 179
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของเทศบาลตำบลต้นธงชัย 15
ประกาศ เรื่อง นโยบายต่อต้านการให้หรือรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติชอบ 9
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 12
ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 10
ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในหารดำเนินงานของเทศบาลตำบลต้นธงชัย 10
ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นของเทศบาลตำบลต้นธงชัย 9
ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุพินิจ ในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 10