Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกทศมนตรีตำบลต้นธงชัย ร่วมพิธีพระราชทาน 3
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย เข้าร่วมเดินขบวน งานประเพณี “ตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้าหลวงพ่อเกษม เขมโก” ณ สุสานไตรลักษณ์ 5
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัยแจกเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ กรณีรับเงินสด (ในชุมชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 2
วันอาทิตย์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดย นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ ศาลาสิริกตบุญประชาสรรค์ วัดเจดีย์ซาวหลัง ตำบ 2
วันที่ 16 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ณ ห้องประชุม 5 ธันวามหาราช 35
วันที่ 15 มกราคม- วันที่ 30 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการให้ความรู้และบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ให้แก่ประชาชนตำบลต้นธงชัย ประจำปี 2562 33
วันที่ 2 กันยายน และวันที่ 3-7 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดโครงการฝึกอบรมพร้อมทัษนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร 33
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุตำบลต้นธงชัย (สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี) รุ่นที่ 1/2562 50
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 47
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานศึกษา 49