Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese
ชื่อ
วันที่ 1 ธันวาคม 2565 การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างเทศร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นธงชัย
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลต้นธงชัย
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 การประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ครั้งที่ 1/2565
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 การดำเนินงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนและฝาบ่อพักที่ชำรุด
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 การประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน โครงการงานประเพณี งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก ประจำปี 2565
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ประเพณีลอยกระทง
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ร่วมโครงการอำเภอนำร่อง "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง กระทรวงมหาดไทย "ใส่ใจทุกข์สุข ทุกครัวเรือน"
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบปิด)
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้ พาดสายไฟฟ้า
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลต้นธงชัย และประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลต้นธงชัย
ครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 29 กันยายน 2565 นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย มอบโล่เกียรติคุณ
วันที่ 27 กันยายน 2565 โครงการพัฒนาวัด/สถานปฏิบัติธรรมในตำบลต้นธงชัยตามแนวทาง 5 ส ประจำปี 2565
วันที่ 26 กันยายน 2565 การประชุมสภาเทศบาลตำบลต้นธงชัย สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 23 กันยายน 2565 การประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565