Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 โครงการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                        เวลาประมาณ  09.00 น. นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิดโครงการจัดฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันอัคคีภัยและหลักการอพยพหนีไฟ การใช้อุปกรณ์เคมีดับเพลิงขั้นต้น และแก๊สชนิดต่าง ๆ ตลอดจนสัญญาณต่าง ๆ ที่ควรทราบในกรณีเกิดอัคคีภัย เพื่อลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ คณะครู และนักเรียนร่วมรับการฝึกอบรม ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง