Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 โครงการฝึกอบรมการผลิตสารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตร

เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง ลงพื้นทีี่ให้ความรู้ การใช้สารชีวภัณฑ์ สารเคมี และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร พร้อมกับลงพื้นที่ ตรวจสอบ การระบาดโรคและแมลงศัตรูพืชในนาข้าว ตามโครงการฝึกอบรมการผลิตสารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตรและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรสู่เกษตรกรโดยใช้แอปพลิเคชัน FARMBOOK สำหรับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในฤดูการปลูกปี พ.ศ. 2565 ให้กับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ โดยช่วงเช้า จัดขึ้น ณ บ้านศรีดอนชัย หมู่ 5 และช่วงบ่าย บ้านจำบอนเก่า หมุ่ 10 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง