Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 โครงการหมู่บ้านและชุมชนจัดการขยะต้นทาง 3R ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  เวลาประมาณ 09.00 น. นายธวัชชัยปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย เป็นประธานเปิด โครงการหมู่บ้านและชุมชนจัดการขยะต้นทาง 3R ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยคุณสุชาติ จันต๊ะวงศ์ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ให้กับประชาชนที่สนใจในพื้นที่ตำบลต้นธงชัย ทั้งนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมเสนอแนวคิดการจัดการขยะในชุมชนครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 5 ธันวามหาราช เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง