Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัย นำโดย นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านศรีดอนชัย หมู่ที่ 5 ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดย เทศบาลตำบลต้นธงชัย ร่วมกับ หน่วยส่งเสริมควบคุมไฟป่าลำปาง พร้อมทั้งผู้นำชุมชน และประชาชนต้นธงชัย