Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุตำบลต้นธงชัย (สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี) รุ่นที่ 1/2562

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลต้นธงชัยจัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุตำบลต้นธงชัย (สูงวัยอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีศักดิ์ศรี) รุ่นที่ 1/2562 ณ ห้องประชุม 5 ธันวามหาราช เทศบาลตำบลต้นธงชัย โดยได้รับเกียรติจาก นายวาทิต ปัญญาคม ให้เกียติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สูงอายุ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลต้นธงชัยเข้าร่วมโครงการ