Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

การผลิตและแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธงชัย

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเสริมศักดิ์ เขียวคำ นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลต้นธงชัย มอบหน้ากากผ้าตามโครงการรวมพลังคนไทยร่วมใจป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนเป็นตัวแทนรับมอบ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 13,000 ชิ้น ซึ่งจะได้นำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลต้นธงชัย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19 ให้แก่ประชาชนต่อไป