Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

การประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดการประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงาน และการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เทศบาลตำบลต้นธงชัย โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนธงชัยวิทยา ผู้อำนวยโรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง(ธงชัยศึกษา) และกำนันผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง