Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

"ตู้ปันสุข ไม่ ปันเสี่ยง” ด้วย ๕ มาตรการหลัก

     ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอแนะนำประชาชน หรือสถานประกอบการที่มีความประสงค์ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยการติดตั้งตู้ปันสุข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้

          สำหรับผู้ให้ ควรล้างมือสะอาดด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ พร้อมทั้งสวมถุงมือและสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อนำของไปวาง ทั้งนี้ หากของหมดตู้ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าเช็ดแอลกอฮอล์ รอจนแห้งแล้วค่อยนำของไปวาง

         และสำหรับประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้รับ ขอให้ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำสบู่หรือล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง และขณะรับของให้ยืนรอคิวโดยเว้นระยะห่าง ๑ - ๒ เมตร เพื่อไม่ให้เกิดความแออัด ทั้งนี้ขอรณรงค์ให้ผู้รับหยิบสิ่งของสำหรับบริโภคไปแต่พอดี เพื่อร่วมแบ่งปันความสุขให้แก่ คนอื่นด้วย