Thai Chinese (Simplified) English Indonesian Japanese Korean Malay Vietnamese

ขยาย พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

     คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่ว ราชอาณาจักร (คราวที่ ๒) ไปอีก ๑ เดือน ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ทั้งการห้ามออกนอกเคหสถานภายในระยะเวลาที่กำหนด การจำกัดการ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร การห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง และการห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรค รวมทั้งการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเอกภาพ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ รักษาไว้ ซึ่งความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเป็นสำคัญ

อีกทั้งสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกและในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด โดยยังคงมีการ ระบาดและมีจำนวนผู้ติดเชื้อในระดับสูงในหลายประเทศ และเมื่อได้ผ่อนคลายหรือยกเลิกมาตรการควบคุมแล้วกลับ พบการระบาดของโรคระลอกใหม่ในระดับรุนแรง ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายระยะเวลาประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปอีกระยะหนึ่ง โดยในระหว่างนั้นรัฐบาลจะได้ติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพและกำหนดมาตรการผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงการดำรงชีวิตโดย ปกติสุขของประชาชนไปพร้อมกัน

ทั้งนี้ สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงใช้บังคับ ต่อไปควบคู่กัน หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ หมายเลข ๑๑๑๑ ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐสำนักนายกรัฐมนตรี

 

 

********